Dokumentacja projektowa
obwodnicy Chrzanowa i Trzebini

w ciągu drogi krajowej 79

/ DATA PODPISANIA UMOWY

23/06/2022 r.

/ WARTOŚĆ UMOWY

10 796 386,50 zł

/ TERMIN ZAKOŃCZENIA UMOWY

2027 r.


/ NAZWA INWESTYCJIBudowa obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu drogi krajowej 79
Dokumentacja projektowa STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU


Opracowanie obejmuje

 • wykonanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R)

 • przygotowanie materiałów środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU

 • wykonanie dokumentacji warunków podłoża gruntowego stanowiącej część opracowania STEŚ-R tj.: Studium geologiczno-inżynierskie, Dokumentacja hydrogeologiczna, Dokumentacja geologiczno-inżynierska z projektem robót geologicznych

 • udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji

Cel opracowania

Stadium STEŚ-R - pierwszy etap o charakterze ogólnym

 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności

 • uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów
  i uzyskanych opinii) oraz ostateczne uzyskanie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych

 • dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu
  i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego

 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stadium KP i PFU - drugi etap stanowiący uszczegółowienie opracowanych w pierwszym etapie rozwiązań

 • uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczególnych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz pomiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia

 • określenie wytycznych do projektu budowlanego

Cel inwestycji

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu

 • przejęcie ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miast

 • zmniejszenie emisji spalin i hałasu drogowego

 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • skrócenie czasu podróży

 • zapewnienie komfortu jazdy

 • poprawa standardów techniczno-funkcjonalnych układu drogowego

 • dostosowanie sieci drogowej do wzrastającego ruchu drogowego

 • odciążenie istniejącej sieci drogowej